Navigácia

Obsah

VZN

VZN

č. 8/2020 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 36x

č. 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 40x

č. 6/2020 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 30x

č. 5/2020 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 32x

č. 4/2020 o kronike Obce Klasov Stiahnuté: 27x

VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach podnikania na území obce Klasov Stiahnuté: 46x

VZN č.2/2020 o určení príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 49x

VZN 1 - 2020 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ,MŠ v ŠKD a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 81x

Dodatok č.1 k VZN 5-2018 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 118x

Dodatok č.1 k VZN 3-2018 odpady.pdf Stiahnuté: 144x

VZN 2-2019 o kultúrnom dome Stiahnuté: 296x

VZN 1-2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 264x

VZN 6-2019 o pravidlách času predaja Stiahnuté: 256x

VZN 5-2019 o tvorbe udrzbe a ochrane zelene Stiahnuté: 264x

VZN 4-2019 o verejnom poriadku Stiahnuté: 239x

VZN 3-2019 o pohrebnictve Stiahnuté: 890x

VZN 5-2017 o podmienkach prideľovania bytov Stiahnuté: 148x

VZN 4-2016 územný plán Stiahnuté: 130x

VZN 4-2014 o podmienkach predaja Stiahnuté: 137x

VZN 4-2012 o ochrane ovzdušia Stiahnuté: 119x

Stránka