Navigácia

Obsah

VZN

VZN

č. 8/2020 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 91x

č. 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 77x

č. 6/2020 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 55x

č. 5/2020 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 51x

č. 4/2020 o kronike Obce Klasov Stiahnuté: 46x

VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach podnikania na území obce Klasov Stiahnuté: 73x

VZN č.2/2020 o určení príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 76x

VZN 1 - 2020 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ,MŠ v ŠKD a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 111x

Dodatok č.1 k VZN 5-2018 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 140x

Dodatok č.1 k VZN 3-2018 odpady.pdf Stiahnuté: 172x

VZN 2-2019 o kultúrnom dome Stiahnuté: 340x

VZN 1-2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 333x

VZN 6-2019 o pravidlách času predaja Stiahnuté: 290x

VZN 5-2019 o tvorbe udrzbe a ochrane zelene Stiahnuté: 325x

VZN 4-2019 o verejnom poriadku Stiahnuté: 284x

VZN 3-2019 o pohrebnictve Stiahnuté: 1002x

VZN 5-2017 o podmienkach prideľovania bytov Stiahnuté: 199x

VZN 4-2016 územný plán Stiahnuté: 156x

VZN 4-2014 o podmienkach predaja Stiahnuté: 170x

VZN 4-2012 o ochrane ovzdušia Stiahnuté: 143x

Stránka