Navigácia

Obsah

Zástupca starostu

 

Za volebné obdobie december 2006 - 2010 a taktiež za 2010-2014 sa stal zástupcom starostu obce

 

Ľudovít Gyepes
Klasov 9
951 53  Klasov

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zo 6. septembra 1990 v znení neskorších predpisov
§ 13b
Zastupovanie starostu

     Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancom obecného zastupiteľstva. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
     Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutie obecnej rady.
     Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.