Navigácia

Obsah

Územný plán 2021

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

 

1 ŠIRŠIE VZŤAHY.pdf (1.5 MB)
ZaD_Klasov_cistopis_smerna cast.pdf (931.56 kB
ZaD_Klasov_cistopis_zavazna cast.pdf (792.11 kB)
ZaD_Klasov_cistopis_zavazna cast_prerokovanie.pdf (1.02 MB)
Zoznam výkresov.pdf (27.25 kB)
2 KOMPLEXNÉ PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVAZNOU ČASŤOU A VPS.pdf (493.38 kB)
3 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE.pdf (302.43 kB)
4 ELEKTRIFIKÁCIA, TELEKOMUNIKÁCIE.pdf (255.97 kB)
5 PLYNOVOD, VODOVOD.pdf (487.56 kB)
6 KANALIZÁCIA.pdf (254.39 kB)
7 OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSESU A VYHODNOTENIA ZÁBERU PP A LP.pdf (376.25 kB)
2 KOMPLEXNÉ PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVAZNOU ČASŤOU A VPS.pdf (4.58 MB)
3 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE.pdf (4.47 MB)
4 ELEKTRIFIKÁCIA, TELEKOMUNIKÁCIE.pdf (3.96 MB)
5 PLYNOVOD, VODOVOD.pdf (4.21 MB)
6 KANALIZÁCIA.pdf (3.97 MB)
7 OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSESU A VYHODNOTENIA ZÁBERU PP A LP.pdf (1.32 MB)
2_komplexny vykres.pdf (4.95 MB)
3_verejne dopravne vybavenie.pdf (655.71 kB)
4_elektrifikacia, telekomunikacie.pdf (500.89 kB)
5_plynovod, vodovod.pdf (827.41 kB)
6_kanalizacia.pdf (572.54 kB)
7_ochrana prirody a tvorby krajiny.pdf (1.6 MB)