Navigácia

Obsah

Starosta

 

Starosta

december 2006 - 2010
december 2011 - 2014
december 2014 - 2018
december 2018 - 2022
december 2022 - súčasnosť
 

Ján Balázs
Klasov 95
951 53  Klasov
t.č.:   037/230 47 14
mobil:  0918 500 772
e-mail: starosta@klasov.sk
             jan.balazs@klasov.sk
 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zo 6. septembra 1990 v znení neskorších predpisov
§ 13
Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.


Starosta:

  • Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • Vykonáva obecnú správu,
  • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom,
  • Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v lehote.

 

Starosta

Starosta
Autor: Ján Šranko


 
Starosta

Starosta
Autor: Ján Šranko


 
Starosta

Starosta
Autor: Ján Šranko


 

 

Nástupom nového starostu nastali v obci zmeny:


- od 1.mája 2007 je v obci zavedený separovaný zber,
Separuje sa papier, sklo a pet fľaše. Zber sa uskutočňuje každý 1. utorok v mesiaci. Obyvatelia vyložia pred svoje brány separovaný odpad, ktorý im bude odvezený a na výmenu dostanú nové vrecia na ďalší zber.


- v roku 2007 sa v obci ukončila výstavba ČOV,
Čistička odpadových vôd bola skolaudovaná a spustená do skúšobnej prevádzky v roku 2007, zveľadila sa výsadbou 400 ks okrasných drevín a okolie ČOV prešlo terénnymi úpravami.


- dňa 15.10.2007 bola v obci spustená kanalizácia,
S výstavbou kanalizácie sa v obci začalo v roku 2000. Napojila sa už väčšina obyvateľov.

 

- pozemkové úpravy,
V obci prebiehajú pozemkové úpravy, kde bola predstavenstvom schválená celková koncepcia pozemkových úprav. Tieto pozemkové úpravy sú veľmi výhodné nielen pre samotnú obec mimo zastavaného územia, nakoľko sa obnovia poľné cesty, biokoridory, vetrolamy, remízky, ale aj pre samotných vlastníkov ornej pôdy, nakoľko každý vlastník bude mať scelené pozemky do 1 alebo 2 väčších pozemkov a bude mať na vlastný pozemok prístupové cesty.


- obec má nanovo vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja,

Kompletný program a všetko, čo sa toho týka nájdete na tejto stránke pod PHSR Klasov.


- obec má vypracovaný Územný plán,


- obec má vypracované 2 obytné Zóny - na stavebné pozemky a IBV,
Zóna Nový Klasov 1 a Zóna Nový Klasov 2
Obec má na tieto zóny vypracované urbanisticko – architektonické štúdie, vydané územné rozhodnutia, vypracované geometrické plány, parcelizácie pozemkov, a takisto celoplošné odňatie pôdy na ostatné plochy. Všetky pozemky boli vo vlastníctve obce Klasov.
Zóna Nový Klasov 1 sa nachádza pri vstupe do obce Klasov od obce Babindol. V tejto zóne sú už všetky pozemky predané na výstavbu rodinných domov všetkým 43 uchádzačom, ktorí sú zmluvne zaviazaní ukončiť výstavbu rodinných domov vrátane žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia do 31.12.2013. Keď sa termín nedodrží, obec pristúpi k zmluvnej pokute na ktorej sa v kúpnej zmluve kupujúci dohodli.
Na Zónu Nový Klasov 2 obec odkúpila ďalšie nehnuteľnosti v celkovej výmere 5 ha na výstavbu rodinných domov a bytov, kde plánuje s výstavbou ďalších 20 nájomných bytov. V rokoch 2010-2011 obec plánuje odpredať žiadateľom 42 stavebných pozemkov, čím by obec Klasov mala mať vysporiadanú bytovú politiku, aby sme prilákali našich bývalích obyvateľov a aby nám mladé rodiny neodchádzali z obce.


- plánuje sa obytná zóna č. 3,


- opravujú sa cesty, chodníky,


- upravujú a prerábajú sa verejné priestranstvá,
Samospráva obce dbá o čistotu a poriadok v obci a preto žiada hlavne dospievajúcu mládež, aby naše úsilie nemarili, a pristúpili skôr k zveľaďovaniu a modernizácii našej obce, ako k jej ničeniu. Obec Klasov zlikvidovala značnú časť komunálneho odpadu vo svojom katastri vrátane terénnych úprav pred obecnou pálenicou a preto žiada svojich občanov, aby nevynášali komunálny odpad do nášho katastra, a keď prichytia niekoho pri vynášaní, nech nahlásia meno, priezvisko, príp. ŠPZ auta, aj keď anonymne na Obecný úrad Klasov.


- komunikácie,
Obec majetkoprávne vysporiadala miestne komunikácie do vlastníctva obce, ktoré sú dôležité mať vo vlastníctve obce kvôli Európskym fondom na rekonštrukcie.


- od roku 2007 má obec funkčnú webovú stránku,


- koncom roka 2007 sa začalo s rekonštrukciou sociálnych zariadení v kultúrnom dome,
koncom januára 2008 sa rekonštrukcia dokončila.


- v roku 2008 sa zrekonštruovala kuchyňa v kultúrnom dome,


- Centrálna časť obce
Obec Klasov odkúpila všetky pozemky v centre obce do svojho majetku, kde je pripravený veľkolepý projekt rekonštrukcie centrálnej časti obce, nakoľko obec Klasov je v póle rastu ako oprávnený žiadateľ na 95% dotácií z EÚ. Na tento projekt je vydané územné rozhodnutie a všetky potrebné stavebné povolenia vrátane vodoprávneho konania pre závlahový vodovod, pre sadové úpravy centrálnej časti obce a dažďovú kanalizáciu, ktorá je v celej centrálnej časti vrátane autobusových zastávok. Dažďová voda by mala byť odvedená cez odlučovač ropných látok do Klasovského potoka.


- obec Klasov má schválený projekt na celkovú rekonštrukciu Základnej školy v hodnote 16 mil. Sk,


- v roku 2008 sa začalo s výstavbou nájomných bytov,
V mesiaci apríl 2008 zahájila obec Klasov výstavbu 20-tich nájomných bytov. Termín ukončenia stavebných prác je naplánovaný na mesiac október 2009. Kolaudácia bytov úspešne prebehla 30.09.2009. Nájomné byty by mali byť užívania schopné v novembri 2009.

- dňa 1.8.2009 obec zriadila zberný dvor
vedľa bývalých potravín OÁZA, kde môžu občania odovzdať papier, noviny, časopisy, sklo, fólie, PVC vrecia, starú bielu techniku, rádiá, televízory, magnetofóny. Otváracia doba pondelok, utorok, štvrtok, piatok 9:00-15:30 hod. a v stredu 9:00-17:30 hod.

 

- od 1.9.2009 je v prevádzke pálenica,

 

- dňa 1.10.2009 obec zriadila kompostáreň,
vedľa budovy pálenice, kde sa môže vynášať biologicky rozložiteľný odpad.