Obsah

Obecný úrad

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zo 6.septembra 1990 v znení neskorších predpisov

§ 16
Obecný úrad

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad najmä:
- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce.
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľtva, obecnej rady a komisií,
- vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Prácu obecného úradu organizuje starosta.

všeobecné: 037/7883011
Mobil Ocú: 0918 951 050

učtáreň: 037/230 47 11
matrika: 037/230 47 12
pokladňa: 037/230 47 13


Vytvorené: 30. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2024 13:14
Autor: