Navigácia

Obsah

Matrika

Na matrike vybavíte:

1. narodenie

    Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

     Dieťa narodené v platnom manželstve:
- platný občiansky preukaz rodičov
- sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:
- platný občiansky preukaz

     Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela
- platný občiansky preukaz

Rodný list - výpis z matriky (druhopis) 7,00 € - potrebný platný občiansky preukaz

2. určenie otcovstva

     Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov!

V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva povoľuje jedine súd!

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz matky a otca
- právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Vybavíte to bez poplatku.

3. uzatvorenie manželstva

     Vyhlásenie o uzavretí manželstva vykonajú snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt pred starostom alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.


Pod matričný úrad Klasov patria tieto obvody:
Klasov, Babindol, Malé Chyndice a Veľké Chyndice.

      Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.
      Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
      Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu.
      Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

      Na vybavenie žiadosti o uzavretie manželstva je potrebné nahlásiť sobáš najneskôr 7 dní pred uskutočnením sobášu.

Potrebné doklady:

- žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
- rodné listy oboch snúbencov
- platné občianske preukazy oboch snúbencov

Rozvedený žiadateľ + právoplatný rozsudok o rozvode

Vdovec / vdova + úmrtný list predchádzajúceho manžela / manželky

Maloletá osoba + povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.

Cudzinec:
      Cudzinec pred uzatvorením manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady:
- rodný list
- doklad o spôsobilosti na uzatvorenie manželstva (nie starší ako 6 mesiacov)
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- potvrdenie o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov)
- úmrtný list zomrelého manžela / manželky, prípadne sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca/
- právoplatný rozsudok o rozvode /ak ide o rozvedeného cudzinca/, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že manželstvo je neplatné,
- preukaz totožnosti - platný cestovný pas
      Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. Povolenie na uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

Poplatok:

- cirkevný sobáš je bez poplatku

Položka 18

 1. Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

................................................................................................................................30,- EUR

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby.........................................30,- EUR
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (zákon o rodine).......................................................................................................... 100,- EUR
 3. Uzavretie  manželstva  medzi  štátnym  občanom  Slovenskej  republiky  a cudzincom...................................................................................................100,- EUR
 4. Uzavretie manželstva medzi cudzincami.......................................................280,- EUR
 5. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.....................................................................................280,- EUR

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.

 

Sobášny list (druhopis) 7,00 € - potrebný platný občiansky preukaz.

4. úmrtie

      Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

- List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
- občiansky preukaz zosnulého

Vybavíte to bez poplatku.

Úmrtný list - výpis z matriky (druhopis) 7,00 €

5. potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

     Manžel, ktorý pri uzatvorení manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzatvorenia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:
- Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
- sobášny list
- platný občiansky preukaz

Vybavíte to bez poplatku (do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode).