Navigácia

Obsah

VZN

VZN

VZN č. 8/2016 o separovanom zbere Stiahnuté: 72x

VZN č. 7/2016 o miestnych daniach Stiahnuté: 66x

VZN č. 6/2016 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 63x

VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 56x

VZN č. 4/2016 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Klasov Stiahnuté: 57x

VZN č. 3/2016 chránený park Stiahnuté: 159x

VZN č. 2/2016 o odpadoch Stiahnuté: 167x

1/2013 VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 169x

2/2013 VZN č.2/2013 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 170x

3/2013 VZN č.3/2013 o financovaní orginálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuté: 199x

4/2013 dodatok č.1k VZN č.2/2013o podmienkach vypúšťania odpadových vôd splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 1.1.2014 Stiahnuté: 151x

Všeobecno záväzné nariadenie č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 147x

VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Klasov - Účinnosť od: 12.7.2014 Stiahnuté: 166x

VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016 - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 399x

VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 382x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 247x

VZN č. 4/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistovanie ovzdušia na území obce Klasov Stiahnuté: 162x

VZNč.1/2011upravujúce nájom 21 náj.bytov pre obec Klasov Stiahnuté: 196x

Dodatok č.1 kVZN ovýš.prísp. a spôs. platby v školských zar. Stiahnuté: 125x

VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 103x

Stránka