Navigácia

Obsah

VZN

VZN

VZN č. 8/2016 o separovanom zbere Stiahnuté: 55x

VZN č. 7/2016 o miestnych daniach Stiahnuté: 54x

VZN č. 6/2016 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 51x

VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 42x

VZN č. 4/2016 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Klasov Stiahnuté: 43x

VZN č. 3/2016 chránený park Stiahnuté: 146x

VZN č. 2/2016 o odpadoch Stiahnuté: 151x

1/2013 VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 156x

2/2013 VZN č.2/2013 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 158x

3/2013 VZN č.3/2013 o financovaní orginálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuté: 176x

4/2013 dodatok č.1k VZN č.2/2013o podmienkach vypúšťania odpadových vôd splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 1.1.2014 Stiahnuté: 139x

Všeobecno záväzné nariadenie č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 136x

VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Klasov - Účinnosť od: 12.7.2014 Stiahnuté: 154x

VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016 - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 325x

VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 349x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 227x

VZN č. 4/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistovanie ovzdušia na území obce Klasov Stiahnuté: 149x

VZNč.1/2011upravujúce nájom 21 náj.bytov pre obec Klasov Stiahnuté: 175x

Dodatok č.1 kVZN ovýš.prísp. a spôs. platby v školských zar. Stiahnuté: 106x

VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 91x

Stránka