Navigácia

Obsah

VZN

VZN

Dodatok č.1 K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klasov č. 3/2015 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 23x

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klasov Stiahnuté: 17x

VZN č.5/2018 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 65x

VZN č.4/2018 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní Stiahnuté: 57x

VZN č.3/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a odpadovými pneumatikami Stiahnuté: 68x

VZN č.2/2018 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 55x

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 1/2018 Stiahnuté: 104x

Dodatok ku VZN č.3/2017 Stiahnuté: 110x

VZN 5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov Stiahnuté: 189x

Dodatok č.1 k VZN 8/2016 Stiahnuté: 142x

VZN 2/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 148x

VZN 4/2017 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 141x

VZN 3/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a odpadovými pneumatikami na území obce Klasov na kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 155x

VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi idpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klasov Stiahnuté: 234x

VZN č. 7/2016 o miestnych daniach Stiahnuté: 228x

VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 210x

VZN č. 4/2016 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Klasov Stiahnuté: 198x

VZN č. 3/2016 chránený park Stiahnuté: 319x

1/2013 VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 366x

2/2013 VZN č.2/2013 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 526x

Stránka