Navigácia

Obsah

VZN

VZN

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 1/2018 Stiahnuté: 20x

Dodatok ku VZN č.3/2017 Stiahnuté: 42x

VZN 5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov Stiahnuté: 82x

Dodatok č.1 k VZN 8/2016 Stiahnuté: 76x

VZN 2/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 84x

VZN 4/2017 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 79x

VZN 3/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a odpadovými pneumatikami na území obce Klasov na kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 89x

VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi idpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klasov Stiahnuté: 171x

VZN č. 7/2016 o miestnych daniach Stiahnuté: 162x

VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 147x

VZN č. 4/2016 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Klasov Stiahnuté: 136x

VZN č. 3/2016 chránený park Stiahnuté: 256x

1/2013 VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 275x

2/2013 VZN č.2/2013 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 402x

3/2013 VZN č.3/2013 o financovaní orginálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuté: 339x

4/2013 dodatok č.1k VZN č.2/2013o podmienkach vypúšťania odpadových vôd splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 1.1.2014 Stiahnuté: 239x

Všeobecno záväzné nariadenie č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 236x

VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Klasov - Účinnosť od: 12.7.2014 Stiahnuté: 257x

VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016 - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 614x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 359x

Stránka