Navigácia

Obsah

VZN

VZN

Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klasov Stiahnuté: 17x

VZN č.5/2018 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 45x

VZN č.4/2018 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní Stiahnuté: 45x

VZN č.3/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a odpadovými pneumatikami Stiahnuté: 40x

VZN č.2/2018 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 43x

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 1/2018 Stiahnuté: 94x

Dodatok ku VZN č.3/2017 Stiahnuté: 98x

VZN 5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov Stiahnuté: 171x

Dodatok č.1 k VZN 8/2016 Stiahnuté: 131x

VZN 2/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 137x

VZN 4/2017 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 129x

VZN 3/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a odpadovými pneumatikami na území obce Klasov na kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 145x

VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi idpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klasov Stiahnuté: 221x

VZN č. 7/2016 o miestnych daniach Stiahnuté: 216x

VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 201x

VZN č. 4/2016 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Klasov Stiahnuté: 186x

VZN č. 3/2016 chránený park Stiahnuté: 307x

1/2013 VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 347x

2/2013 VZN č.2/2013 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 495x

3/2013 VZN č.3/2013 o financovaní orginálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuté: 405x

Stránka