Navigácia

Obsah

VZN

VZN

VZN č. 8/2016 o separovanom zbere Stiahnuté: 83x

VZN č. 7/2016 o miestnych daniach Stiahnuté: 74x

VZN č. 6/2016 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 76x

VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 65x

VZN č. 4/2016 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Klasov Stiahnuté: 65x

VZN č. 3/2016 chránený park Stiahnuté: 170x

VZN č. 2/2016 o odpadoch Stiahnuté: 175x

1/2013 VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 178x

2/2013 VZN č.2/2013 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 3.6.2013 Stiahnuté: 180x

3/2013 VZN č.3/2013 o financovaní orginálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuté: 231x

4/2013 dodatok č.1k VZN č.2/2013o podmienkach vypúšťania odpadových vôd splaškovej kanalizácie a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Klasov - Účinnosť od: 1.1.2014 Stiahnuté: 160x

Všeobecno záväzné nariadenie č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 157x

VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Klasov - Účinnosť od: 12.7.2014 Stiahnuté: 174x

VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016 - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 431x

VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 406x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach - Účinnosť od: 1.1.2016 Stiahnuté: 261x

VZN č. 4/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistovanie ovzdušia na území obce Klasov Stiahnuté: 169x

VZNč.1/2011upravujúce nájom 21 náj.bytov pre obec Klasov Stiahnuté: 214x

Dodatok č.1 kVZN ovýš.prísp. a spôs. platby v školských zar. Stiahnuté: 133x

VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 111x

Stránka