Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór

 

Hlavným kontrolórom obce  za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2024 je

Ing. Ladislav Varga.

     Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.


Hlavný kontrolór najmä:

  • Vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce,ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
  • Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • Predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • Spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
  • Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
  • Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce, a to u všetkých subjektoch, ktoré s majetkom obce akýmkoľvek spôsobom disponujú a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.