Navigácia

Obsah

1-Širšie vzťahy
2-kataster
3-doprava
4-elektrifikácia
5-plynovod
6-kanalizácia
7-krajina
Textová časť
VZN č. 4/2016

Územný plán 2014

Obec Klasov, Obecný úrad 108, 951 53 Klasov
Zastúpená: starostom obce Jánom Balázsom                                                    

                                                                                   Podľa rozdeľovníka

                                                                                   V Klasove dňa 09.09.2015

č. j.: 225/2015                          Vybavuje: Šranková Mária                         Tel: 037/7883011

 

Vec:    Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Klasov -
            návrh  – verejné prerokovanie

      - oznámenie o verejnom prerokovaní strategického dokumentu

            Obec Klasov ako obstarávateľ „Územného plánu obce Klasov“- návrh - správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

                                                           oznamuje

 dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Klasov, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), že

prerokovanie správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie - územný plán obce Klasov - návrh sa uskutoční dňa

 24.09.2015 (štvrtok) o 15:00 hod. v kultúrnom dome Klasov.

             Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov) územný plán obce Klasov - návrh je k nahliadnutiu  na Obecnom úrade v Klasove / a na webovej stránke obce www.klasov.sk /.

             Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 20 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Klasov , najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

             S pozdravom                       

                                                                                                   Ján Balázs
                                                                                                 starosta obce 

 

Rozdeľovník:
1. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01  Vráble
2. Obec Paňa, obecný úrad, 951 05  Veľký Cetín
3. Obec Golianovo, obecný úrad, 951 08  Golianovo
4. Obec Babindol, obecný úrad, 951 53  Klasov

5. Obec Malé Chyndice, obecný úrad, 951 54  Malé Chyndice
6. Obec Veľké Chyndice, obecný úrad, 951 54  Malá Chyndice
7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
9. Okresný  úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov  Nitra, Štefánikova č.69, 949 80 Nitra
10. Okresný  úrad Nitra, odbor pre cestnú dop. a pozem.  kom. Nitra, Štefánikova č.69, 949 01  Nitra
11. Okresný  úrad v Nitre, odbor výstavby a byt. politiky ,ul. J. Vuruma č.1, 949 01 Nitra
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. Lesy SR, š.p. Topoľčianky, Parková 7, 951 93  Topolčianky
14. SVP š.p. OZ Piešťany, Za hydrocentrálou 8, 949 01  Nitra
15. Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
16. Štátny geologický ústav D. Štúra, odbor informatiky, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
17. MO SR, Správa nehn. majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
18. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Hradné námestie 8, 949 01 Nitra
19. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
20. Slovenská správa ciest GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
21. Dopravný úrad, Letisko   M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
22. CHKO Ponitrie, Samova č.3, 949 01 Nitra
23. Krajská veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01  Nitra
24. MŽP SR, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
25 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova ul. č.58,  949 01 Nitra
26. Krajské riaditeľstvo Hasičského a zách. zboru Nitra, Dolnočermánska ulica 64, 949 01 Nitra

 

Územný plán 2014

Obec Klasov, Obecný úrad Klasov 108, 951 53 Klasov      

zastúpená: starostom obce Jánom Balázsom

Č. j.: 284/2014        Vybavuje: Šranková Mária     Tel: 037/7883011       v Klasove  12.12.2014

Vec: Územný plán obce Klasov – návrh
oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Klasov – návrh“

            Obec Klasov ako obstarávateľ „Územného plánu obce Klasov“- návrhu

oznamuje

             dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Klasov, v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že

prerokovanie Územného plánu obce Klasov – návrh sa uskutoční v dňoch

 od  12.12.2014 do 17.01.2015

             Návrh ÚPN obce Klasov je k nahliadnutiu  na Obecnom úrade v Klasove / a na úradnej tabuli obce/a na webovej stránke obce.

             Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Klasov , najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

 S pozdravom                       

                                                                                                     Ján Balázs
                                                              starosta obce

Územný plán 2014

Správa o hodnotení ÚPN-Klasov Stiahnuté: 1,382x

Rozsah hodnotenia-OÚ Nitra Stiahnuté: 894x

Strategický dokument Stiahnuté: 608x

Návrh Stiahnuté: 620x

Záväzná časť Stiahnuté: 992x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 618x

Kataster Stiahnuté: 674x

Obec Stiahnuté: 640x

Doprava Stiahnuté: 608x

Elektro Stiahnuté: 551x

Plyn, vodovod Stiahnuté: 594x

Kanalizácia Stiahnuté: 567x

Krajina Stiahnuté: 571x

Komplet Stiahnuté: 699x

Stránka

  • 1