Navigácia

Obsah

Vývoz TKO - smetí

VŠETKÝM OBYVATEĽOM KLASOVA!
Milí spoluobčania!

    V našej obci sme 1.5.2007 zrealizovali separovaný zber komunálneho odpadu, a to len s Vašou pomocou. Našou snahou je na skládku odpadu odviesť čo najmenej odpadu, aby sa poplatky za zber a zneškodňovanie odpadu nemuseli zvyšovať. Riešenie tohto problému spočíva v triedení komunálneho odpadu. Každá domácnosť obdrží vrecia, do ktorých triedi odpad.

Ako a čo triedime?

PAPIER

Patria sem: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka, vrecká od múky, cukru ..............
Nepatria sem: umelohmotné obaly, znečistený papier, stanioly, celofán, hygienické potreby
Papier treba zviazať a položiť (pred plot, na most) pri vrecia.

 

PLASTOVÉ FĽAŠE, OBALY

Patria sem: priesvitné (číre), zelené, modré fľaše od minerálok, s označením PET, ďalej zbierame plastové fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov s označením HD-PE. Fľaše upravte stlačením. Zátky z nich dajte dolu, priložte ich do vriec k fľašiam. Môže byť na nich etiketa.
Nezbierame: oranžové a strieborné fľaše od malinoviek , fľaše od jedlého oleja

 

SKLO

Patria sem: predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo

Na zber skla obdržíte jutové vrece a na zber plastových fliaš obdržíte vrece z PVC.

Podomový zber sa bude konať každý prvý utorok v mesiaci !!!

     V týchto dňoch Vás prosíme vrecia s daným odpadom pripraviť pred dom (pri plot, na most) k vývozu. 

Za čistejšiu a krajšiu obec!
Za pochopenie ďakuje starosta obce Ján Balázs.

Žiadosť o zníženie poplatku

    Táto žiadosť sa nepodáva na podateľni. Treba ju odovzdať pracovníčke, ktorá má na starosti poplatky obce. Momentálne je to slečna Šranková.
    O zníženie poplatku môžu písomne žiadať len tí občania, ktorí majú prechodný pobyt na inom mieste. Žiadosť musí byť podpísaná spomínaným občanom.  K žiadosti musí byť priložené čestné prehlásenie občana, ktorý sa nezdržiava v obci. V prehlásení treba napísať dátum, od kedy do kedy občan nie je v obci a od kedy do kedy sa v obci zdržiava.       
     Vybavíte to bez poplatku.

    Zamestnanci komunálnych služieb zbierajú smeti tko (tuhý komunálny odpad) každú stredu.

Žiadosť o zníženie poplatku

Čestné prehlásenie PDF Stiahnuté: 440x

Čestné prehlásenie WORD Stiahnuté: 363x

Žiadosť o zníženie poplatku za tko PDF Stiahnuté: 413x

Žiadosť o zníženie poplatku za tko WORD Stiahnuté: 321x

Stránka

  • 1