Navigácia

Obsah

Stavebné

 

 

1. Žiadosť - ohlásenie drobnej stavby

    Treba vyplniť každú jednu kolonku (podľa listu vlastníctva), podpísať sa a priložiť dokumenty uvedené dole na tejto  žiadosti. Poplatok 10 €.
Ak sú v liste vlastníctva zapísaní aj ďalší spoluvlastníci, od každého jedného musíte priniesť vyjadrenie.
Všetko treba odovzdať na Obecnom úrade do podateľne (prízemie, dvere č.1).

 


      Vo všeobecnosti platí, že žiadosť stavebník podáva na miestne príslušný stavebný úrad. S podaním žiadosti je potrebné podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatiť príslušný správny poplatok. V sadzobníku sú pre stavebné úrady určené tieto poplatky:

 

2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

    Kompletne vyplnené tlačivo (podľa listu vlastníctva) treba podpísať a priniesť do podateľne spolu s dokumentami, ktoré sú spomínané v náležitostiach (súbor na stiahnutie). Ak sú v liste vlastníctva zapísaní aj iní spoluvlastníci, treba od každého jedného doložiť ich vyjadrenie.
Poplatok na:  

- stavbu rodinného domu         50 €
- prístavbu k rodinnému domu  50 €
- stavbu bytových domov        200 €

 

Poplatok na stavby na individuálnu rekreáciu:

- ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2 - 25 €
- ak zastavaná plocha presahuje 25m2 -    50 €

 

Poplatok na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu:

- aj na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodovú sieť:          20 €

 

Garáž s jedným alebo dvoma miestami:

- poplatok:         30 €

 

Zmeny dokončených stavieb:

- podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 
poplatok:     20 €

 

Na ostatné neuvedené stavby:

   a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 € vrátane 100€
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane  200 €
nad. 100 000 € do 500 000 € vrátane   400 €
nad 500 000 € do 1000 000 € vrátane 600 €
nad 1 000 000 € do 10 000 000  800 €
nad 10 000 000 €  1000 €

     Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a dodatočné povolenie zmeny stavby dvojnásobok vyššie uvedenej sadzby určenej v položke - žiadosť o stavebné povolenie:

Žiadosť o povolenie:

- na odstránenie stavby                                               20 €

- terénnych úprav                                                        20 €


      Keď stavebník potrebuje z hociakého dôvodu, aby stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť okamžite, vypíše Čestné prehlásenie - vzdanie sa odvolania. V takomto prípade musia toto čestné prehlásenie podpísať všetci účastníci konania, ktorí sú uvedení v tlačive Oznámenie o začatí stavebného konania. Toto tlačivo zasiela stavebníkovi stavebný úrad po odovzdaní všetkých potrebných podkladov k stavebnému konaniu (viď. náležitosti k vydaniu stavebného povolenia).

 

3. Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

    Je to dôležité tlačivo, ktoré vyplňuje a podpisuje stavebný dozor. Treba ho priložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

 


 

 

4. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

    Komletne vyplnenú žiadosť treba podpísať a priniesť do podateľne obecného úradu (prízemie, dvere č.1).
Poplatok pre:

- rodinný dom 35 €

- bytový dom 120 €

 

Na ostané neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 € vrátane 60 €
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 120 €
nad. 100 000 € do 500 000 € vrátane 250 €
nad 500 000 € do 1000 000 € vrátane  400 €
nad 1 000 000 € do 10 000 000 530 €
nad 10 000 000 € 660 €

 

 

 

5. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

     Vyplnenú a podpísanú žiadosť treba priniesť do podateľne obecného úradu (prízemie, dvere č.1).
Poplatok je 20 €

 

Stránka

  • 1