Navigácia

Obsah

Zápis do evidencie SHR

 

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

     Oprávnenie na podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe vzniká registráciou vykonanou na základe žiadosti, ktorú žiadateľ predloží na Obecný úrad v Klasove.

     Obecný úrad na základe žiadosti vykoná registráciu a vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.
Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných tokoch.

Potrebné doklady:
- Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
- Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva)
- Doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje
   

Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny poplatok vo výške 10 € v zmysle zákona 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.

Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 2 €.

 

 

Zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

     Ukončenie poľnohospodárskej činnosti podnikateľ písomne ohlási na Obecnom úrade v Klasove. Na základe predloženej žiadosti o zrušenie osvedčenia SHR obecný úrad vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady
- Žiadosť o zrušenie OSHR