Navigácia

Obsah

Výrub drevín

Príslušná obec Babindol

Príslušná obec pre Lúčnicu nad Žitavou

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území obce Klasov povoľuje Obec Klasov na základe odôvodnenej písomnej žadosti. Písomná žiadosť musí taktiež obsahovať stanovisko dotknutých vlastníkov a situačný nákres.

     Výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v mimovegetačnom období, to je v termíne od 30.septembra do 31.marca, v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.

 

Tlačivo:     môžete stiahnuť z našej webovej stránky, alebo vám ho poskytnú
                 na obecnom úrade u pani Kusekovej poschodie, dvere č. 3, alebo
                 u pani Záhonovej prízemie dvere č.1.

 

Potrebujeme:     doručiť písomnú žiadosť poštou, alebo do podateľne obecného
                         úradu u pani Záhonovej, prízemie, dvere č.1.

 

Poplatok:    podľa zákona o správnych poplatkoch

                -fyzická osoba      =   10,00€ = 195,82 Sk

                -právnická osoba   = 100,00 € = 1.988,32 Sk

 

Lehota na vybavenie:   30 dní

 

Stránka

  • 1