Navigácia

Obsah

Výrub drevín

Príslušná obec Babindol

Príslušná obec pre Lúčnicu nad Žitavou

     Výrub dreviny v zastavanom území obce povoľuje na základe písomnej žiadosti Obec Klasov. Písomná žiadosť musí taktiež obsahovať stanovisko dotknutých vlastníkov a situačný nákres. Za hranicami zastavaného územia výrub drevín povoľuje Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - úsek ochrany prírody a krajiny, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra. 
Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje :

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súviské krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m,
  • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie.

    

      Výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v mimovegetačnom období, to je v termíne od 1. októbra do konca februára, v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

VZN obce Klasov č. 5/2019 o tvorbe, údržbe a ochrany zelene na území obce Klasov

Poplatok: podľa zákona o správnych poplatkoch
- fyzická osoba      10,00 €
- právnická osoba 100,00 €
Lehota na vybavenie: do 30,60 až 90 dní

 

Stránka

  • 1