Navigácia

Obsah

Ostatné

      Medzi ostatné záležitosti sme zaradili všetko ostatné, čo vybavíte na Obecnom úrade, a netýka sa to daní, matriky, obyvateľstva a podateľne.

U pani Záhonovej (prízemie, dvere č.1) vybavíte:

1. overenie podpisu - 1 podpis =2 €
                             - potrebný doklad: platný Občiansky preukaz

     Overujeme len podpis, nevypisujeme tlačivá, ako napríklad splnomocnenia a čestné vyhlásenia. Tlačivo si musí vyplniť každý sám. Pracovníčka (overovateľka) zodpovedá len za overený podpis, nie za text vypísaný v tlačive!

 

2. overenie fotokópie - 1 strana = 2 €
                                - obojstranne overený list = 3,00 €
                                - potrebný je aj originál listu, ktorý chcete dať overiť.
                                - platný občiansky preukaz

NEOVERUJEME:

- fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov,
- výpisy z listov vlastníctva,

- geometrické plány, mapy,
- doklady s tzv. suchou pečaťou,
- cudzojazyčné doklady!


3. splnomocnenia

4. čestné prehlásenia

5. rozhodnutie o určení súpisného čísla

6. výrub stromov

7. poplatky za hroby

8. výmenu smetných nádob

 

U pani Tóthovej (poschodie, dvere č.3) vybavíte:

1. Drobné stavby - podklady nájdete aj na webovej stránke

2. Stavebné povolenia - podklady nájdete aj na webovej stránke

3. Rybárske lístky

4. Vývoz TKO

5. Dane a poplatky

6. výrub stromov

 

U pána Jozefa Bahoreca, t.č.: 0908 726 205, vybavíte všetko ohľadom kultúrneho domu:

1. prenájom KD
2. požičovné riadu