Navigácia

Obsah

Zápis detí do MŠ Klasov

Typ: ostatné
školský rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy v Klasove, v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. bude realizovať zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 v termíne od 30.4. do 31.5.2020 na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Túto žiadosť obdržíte v  na www. webnode klasovms.sk .Termín zápisu treba dodržať. . V mesiaci jún sa budú vydávať rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do Materskej školy v  Klasove

 

Podmienky zápisu :

  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s trvalým ,prípadne prechodným pobytom v Klasove
  • deti od 2,5 roka sa prijímajú iba v prípade, ak po prijatí detí vo veku

            od 3 do 6 rokov a detí s OPŠD zostanú v MŠ voľné kapacity a majú

            osvojené základné hygienické návyky.

Forma a priebeh zápisu:

  • zákonný zástupca dieťaťa vyplní žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.
  • Vyplnenú žiadosť bez potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa / ďalej len potvrdenie/rodič odošle elektronický / klasovms@gmail.com/, alebo vloží do poštovej schránky Materskej školy Klasov 97 .
  • Kladne vybavené žiadosti o prijatie dieťati bez potvrdenia budú prijaté na adaptačný pobyt t.j. 3 mesiace a po predložení sa prijatie predĺži -nepredĺži.

 

Prijatie- neprijatie dieťaťa do materskej školy:

Dieťa sa prijíma / neprijíma/ do materskej školy na základe písomného

rozhodnutia, ktoré vydáva riaditeľka materskej školy .


Žiadosť o prijatie dieťaťa do mš


Príloha

Vytvorené: 4. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2020 14:04
Autor: